Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Persoana de contact la care puteți solicita informații de interes public este: 

Secretarul General al Comunei – Elena POTELEANU

Telefon: +40/241/767.130

Program de lucru cu publicul:

….

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale din cadrul Primăriei comunei Mihai Viteazu prin:

 • e-mail la adresa: …
 • prin poștă la adresa: Str. Principala nr. 46, cp. 907190, Mihai Viteazu, jud. Constanța;
 • depunând personal o notificare semnată olograf la sediul Primăriei comunei.

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
– Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea 544/2001

 1. Hotărârile Consiliului Local al Comunei
 2. Dispozițiile cu caracter general emise de Primarul Comunei
 3. Componența nominală a Consiliului Local al Comunei, inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate
 4. Bugetul Comunei
 5. Planul anual al achizițiilor publice
 6. Documentele privind repartizarea spațiilor cu destinația de locuință, precum și cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință
 7. Documentele referitoare la propunerile cetățenilor pentru transparență locală
 8. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație, amplasamente cu mobilier stradal și construcțiilor provizorii
 9. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii
 10. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 11. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local
 12. Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate; înfrățirea cu alte comunități din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale
 13. Informații privind activitatea cultural – sportivă desfășurată pe teritoriul comunei
 14. Relații cu O.N.G. – uri, programe și colaborări
 15. Informații despre programele cu finanțare externă.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut